Personalul cu atribuţii de pază se compune din:

agenţi de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoţitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie cetăţean român sau cetăţean al unui stat din Uniunea Europeană şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
  • să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
  • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi;

       Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se face după absolvirea unor cursuri de calificare, cu durată minimă de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază sau societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie, avizate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

       Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza

cererii candidatului, a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 39  din Legea nr.333/2003, mai puţin lit. d :

  •  copie B.I./C.I.
  •  fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;
  •  copie de pe ultimul act de studii;
  •  certificatul de cazier judiciar.

    După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu  atestatul în baza căruia poate exercita profesia de agent de pază sau gardă de corp.