SERVICIUL CABINET este structura de specialitate care asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de criză, managementul organizatoric-funcţional asigurând suportul decizional al conducerii Inspectoratului.

Detalii

SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni cu grad sporit de dificultate.

Detalii

SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE este structura de specialitate care exercită, potrivit legii, controlul asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor periculoase, supraveghează modul în care se efectuează operaţiunile cu agenţi nucleari, bacteriologici sau chimici şi asigură intervenţia la incidentele din domeniu.

Click AICI pentru Formulare tipizate privind activitatea Serviciului Arme, Explozibili si Substante Periculoase

Detalii

     SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE este structura de specialitate care asigură organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţilor din domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statisticii, evidenţelor speciale, dactiloscopiei decadactilare şi arhive având ca scop cunoaşterea situaţiei operative, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

Detalii

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ este structura de specialitate care asigură organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul privind funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului informatic, asigură transmisii de date ale tuturor subunităţilor de poliţie, precum şi pentru securizarea comunicaţiilor şi confidenţialitatea prelucrării datelor prin aceste reţele.

Detalii

SERVICIUL CRIMINALISTIC este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, realizează expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi lucrările specifice necesare identificării criminalistice.

Detalii

SERVICIUL FINANCIAR este structura condusă de un contabil şef, aflată în subordinea nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul şef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfăşoară activităţi specifice financiar - contabile.

Tel:. 0246202803, 0246202842

Detalii

SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE este structura de specialitate care desfăşoară activităţi în vederea combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

Detalii

SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE, este structura de specialitate care urmăreşte menţinerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcţionării economiei de piaţă şi care efectuează activităţi proprii de investigare, culegere de informaţii şi cercetarea infracţiunilor de natură economico - financiară.

Documente UTILE

Detalii

SERVICIUL LOGISTIC  este structura de specialitate cu atribuţii de îndrumare, coordonare, control şi execuţie privind activitatea de asigurare cu tehnică, materiale şi servicii necesare îndeplinirii misiunilor şi pregătirii poliţiştilor din cadrul inspectoratului.

Detalii

SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care coordonează, îndrumă şi controlează activităţile ce revin poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, asigură aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin poliţiei în conformitate cu prevederile legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Detalii

SERVICIUL RESURSE UMANE este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Detalii

SERVICIUL RUTIER este structura de specialitate care răspunde de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei cu privire la supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

PROGRAM GHIȘEU : Luni - Miercuri : 1000 - 1200 ; 1330 - 1500, Joi : 0900 - 1100 ; 1330 - 1500, Vineri : 1000 - 1200

În zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează programul va fi : 0900 - 1100 . 

Mail: circulatie@gr.politiaromana.ro

Documente sau informari Serviciul RUTIER

Detalii

STRUCTURA DE SECURITATE este structura de specialitate care coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate în domeniul securităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate ce se desfăşoară la nivelul inspectoratului.

Detalii

BIROUL ANALIZA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII este structura de specialitate care coordonează, îndrumă şi centralizează întreaga activitate de cercetare şi prevenire a criminalităţii desfăşurată la nivelul inspectoratului.

Detalii

CENTRUL DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege.

Detalii

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petiţiilor cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de personalul Poliţiei Române, cu excepţia celor care sunt, în mod obligatoriu, în competenţa de soluţionare a altor organe de cercetare penală.

Detalii

COMPARTIMENTUL JURIDIC este structura de specialitate care asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Detalii

Biroul Siguranța Școlară este structura de specialitate care asigură ...

Detalii

COMPARTIMENTUL PSIHOLOGIE este structura de specialitate care desfăşoară activităţi de evaluare psihologică şi asistenţă psihologică primară şi profilactică la nivelul inspectoratului.

Detalii