PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU PRIN UTILIZAREA ÎNREGISTRATOARELOR AUDIO-VIDEO PORTABILE DE TIP BODY WORN CAMERA

 

     • IDENTITATEA OPERATORULUI
     Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu este operator de date cu caracter personal.  La nivelul instituției, înregistratoarele audio-video portabile sunt utilizate de către polițiști anume desemnați.

     • DATELE DE CONTACT ALE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU
Sediul: Municipiul Giurgiu, B-dul CFR, nr. 9, Județul Giurgiu
Adresa de e-mail: cabinet@gr.politiaromana.ro

      • DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
       La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este inspector principal de poliție Stemate-Boțoroagă Mioara din cadrul Serviciului Cabinet
Adresa de e-mail: cabinet@gr.politiaromana.ro
Telefon: 0246/207.103
Fax: 0246/219.754.

• CADRUL LEGAL
-Legea nr. 218/2002,  privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată;
-Legea nr. 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
-Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (RGPD), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei  95/46/CE.
    Conform Legii nr. 2018/2002,  Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților  fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.
    Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, datele colectate de înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile prevăzute în cuprinsul Legii nr. 363/2018, respectiv Regulamentului (UE) nr. 2016/679.


     • REGLEMENTARE SPECIALĂ
        Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 97 din 03.11.2020 privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

 


      • CE SE ÎNȚELEGE PRIN DATE CU CARACTER PERSONAL?
      Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“); o persoană fizică identificată sau identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special în referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau la mai multe  elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

      • PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
      Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu prelucrează date cu caracter personal prin utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, în spațiul public, fără consimțământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii.
      Înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera  se utilizează și în situația în care intervenția sau acțiunea polițistului se realizează într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori  este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal, în condițiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 218/2002, ori pentru executarea unui mandat.

      SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL DE ÎNREGISTRATOARELE AUDIO-VIDEO DE TIP BODY WORN CAMERA
     Înregistratoarele audio-video portabile de tip body worn camera sunt utilizate de către polițiști în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la activitățile de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau executare a pedepselor, prevenire și combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii și siguranței publice.
      Utilizarea înregistratoarelor vizează următoarele categorii de intervenții și acțiuni:
a) legitimarea persoanelor;
b) conducerea persoanelor la sediul poliției;
c) utilizarea forței și a mijloacelor de constrângere și de protecție din dotare;
d) punerea în executare a mandatelor emise de organele judiciare competente, potrivit legii;
e) efectuarea controlului corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta;
f) oprirea și controlul vehiculelor și ocupanților acestuia;
g) constatarea infracțiunilor și contravențiilor, precum și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare;
h) înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor referitoare la:
     1.salvarea vieții sau integrității corporale a unei persoane, dacă există indicii că într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparțin ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană aflată în pericol;
    2.prevenirea răspândirii unei pandemii, dacă există indicii că într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană decedată;
    3.prinderea autorului unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme sau substanțe explozive, narcotice sau paralizante,  prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că aceasta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică;
    4.Prinderea autorului unor acte de terorism, dacă există indicii că acesta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică.
i) intervenții la apelurile de urgență transmise prin S.N.U.A.U. 112 sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
j) asigurarea primelor măsuri la locul producerii unui eveniment sau al săvârșirii unei infracțiuni.

       CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE
        Înregistrările audio și video pot fi comunicate în temeiul unei dispoziții legale exprese, circumscrise îndeplinirii funcțiilor judiciare cu care autoritatea publică solicitantă a fost învestită.
       Astfel, înregistrările pot fi comunicate către orice autoritate publică sau orice alt organism sau entitate învestită cu exercițiul autorității  de stat competentă în materie de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală  și combatere a infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în materia menținerii și asigurării ordinii și siguranței publice.

      CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE
-persoana vizată / reprezentanții legali ai persoanei vizate;
-autoritățile  publice de aplicare a legii (instanțele de judecată, parchetele, alte unități de poliție).

      PERIOADA DE STOCARE
       Înregistrările audio și video se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data înregistrării.
      Înregistrările audio și video care fac obiectul unor proceduri judiciare se pot păstra, după caz, și după această perioadă, urmând regimul probelor. Cel puțin o dată la doi ani, la nivelul unității care prelucrează datele se verifică necesitatea continuității stocării acestor date.
      La împlinirea termenului de 6 luni sau, după caz, după atingerea scopului pentru care au fost păstrate mai mult de 6 luni, înregistrările audio și video se distrug prin proceduri ireversibile.

     CATEGORIILR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
     Înregistrările audio și video pot cuprinde date personale care se referă la:
-imagine/ voce/ sex;
-caracteristici fizice/ antropometrice/ comportament;
-date din actele de stare civilă/ pașaport/ permis de conducere/ certificat de înmatriculare/ asigurare socială sau de sănătate/ alte documente;
-poreclă/ pseudonim;
-date de geolocalizare/ date de trafic/ terminale de comunicații.

     DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
     Ca o garanție a realizării scopului declarat al Legii nr. 363/2018 și al Regulamentului (UE) 2016/679, drepturile  ce revin persoanei vizate sunt:
- Dreptul la informare (art. 12, 13, 14 din Legea nr. 363/2018 și art. 13, 14 și 34 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de acces  al persoanei vizate (art. 16 din Legea nr. 363/2018 și art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor),
- Dreptul la ștergerea datelor - „dreptul de a fi uitat“ (art. 18 din Legea nr. 363/2018 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 57 din Legea nr. 363/2018 ți art. 77 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de a se adresa justiției (art. 58 din Legea nr. 363/2018 și art. 79 din Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Pentru reglementarea drepturilor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, apasă aici.

Drepturile cuprinse în Legea nr. 363/2018 sunt redate mai jos:
Dreptul la informare (art. 12, 13, 14 din Legea nr. 363/2018)
ART. 12
           (1)Operatorii sunt obligați să instituie măsurile organizatorice, tehnice și de procedură pentru a furniza persoanei vizate informațiile necesare potrivit prevederilor art. 13 și art. 16-21 și pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfășurate în condițiile prevăzute la art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariției uni incident de securitate, în condițiile prevederilor art.39.
         (2)Răspunsul trebuie formulat într-o formă concisă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
          (3)Comunicarea informațiilor în condițiile prevăzute la alin. (2) se realizează în același format în care cererea a fost formulată, cu următoarele excepții:
a)identitatea solicitantului nu poate fi stabilită cu exactitate, în condițiile prevăzute la alin(10);
b)formatul ales pentru transmiterea cererii presupune riscuri de prelucrare neautorizată sau ilegală ori de pierdere , distrugere sau deteriorare accidentală, prin raportare la cantitatea de date cu caracter personal, gradul de sensibilitate a informației, în special în situația categoriilor de date prevăzute la art. 10 ori a datelor referitoare la minori.
          (4)Operatorul este obligat să instituie măsuri organizatorice și de procedură în scopul facilitării exercitării drepturilor persoanei vizate în temeiul art. 11 și art. 16-21.
          (5)Operatorul are obligația de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluționare a cererilor formulate în temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit în cel mult 60 de zile calendaristice.
          (6)În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
a)să perceapă o taxă rezonabilă care să țină cont de costurile administrative pentru transmiterea sau comunicarea informațiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate, sau
b)să refuze să dea curs cererii.
          (7)Cuantumul taxei prevăzute la alin.(6) lit (a) va fi stabilit respectiv, actualizat prin act administrativ emis la nivelul operatorului.
          (8)Caracterul nefondat al cererii sau excesiv al cererii se stabilește de la caz la caz, în funcție de următoarele criterii:
a) obiectul cererii,
b)caracterul repetitiv al cererii,
c)existența unor prelucrări suplimentare de date cu caracter personal, prin raportare la cele desfășurate la momentul formulării cererii precedente.
         (9)Caracterul nefondat sau excesiv al cererii, în condițiile prevăzute la alin. (6), trebuie demonstrat de operator.
       (10)În cazul în care identitatea persoanei care formulează o cerere în temeiul prevederilor art. 16 sau 18 nu a putut fi stabilită cu exactitate, operatorul îi solicită acesteia informații suplimentare necesare pentru confirmarea identității. Informațiile suplimentare colectate potrivit prevederilor alin. (10)  nu pot fi prelucrate în nici un alt scop decât pentru confirmarea identității și se distrug în termen  de 3 ani de la colectare. Operatorul poate stabili termene de păstrare mai mici.

       ART. 13
       Operatorii sunt obligași să instituie măsuri organizatorice, tehnice și de procedură în scopul punerii la dispoziția persoanelor interesate a următoarelor categorii de informații:
a) identitatea și datele de contact ale operatorului;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
d) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și datele de contact ale acesteia;
e) dreptul de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată ori rectificarea sau ștergerea acestor date sau restricționarea prelucrării lor.
 
       ART. 14
       La cerere, atunci când legea nu prevede astfel, operatorul comunică persoanei vizate informațiile prevăzute la art. 13, precum și următoarele informații suplimentare:
a) temeiul juridic al prelucrării;
b) perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;
c) dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terțe sau organizații internaționale;
d) orice alte informații suplimentare, în funcție de specificul activităților de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter personal sunt colectate fără știrea persoanei vizate.

       Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 16 din Legea nr. 363/2018)
      ART. 16
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
(2) Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează datele cu caracter personal care privesc persoana vizată, să comunice acesteia, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, în condițiile prevăzute la art. 12 alin (2) și (3), pe lângă confirmare, inclusiv datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și următoarele informații:
a)scopurile și temeiul juridic al prelucrării;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din state terțe sau organizații internaționale;
d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e)dreptul de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată;
f)dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și datele de contact ale acesteia;
g)comunicarea datelor cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor cu caracter personal.

       Dreptul la ștergerea datelor - „dreptul de a fi uitat“ (art. 18 din Legea nr. 363/2018)
      ART. 18
(3)Operatorul are obligația de a șterge, prin proceduri ireversibile, din oficiu sau la cererea persoanei vizate, datele cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor art. 1 alin (2), art. 5 sau 10 ori care trebuie șterse în virtutea îndeplinirii unei obligații prevăzute expres de lege.
(4)Operatorul are obligația de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și nu de a le șterge, în cazul în care este incidentă una dintre următoarele situații:
a)Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, iar exactitatea sau inexactitatea datelor respective nu poate fi stabilită cu certitudine;
b)Datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate ca mijloace de probă.
(5)Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate, în condițiile art. 12 alin (2)-(4), în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, confirmarea sau infirmarea soluționării cererilor formulate potrivit prevederilor alin (1), (2) sau (3), motivele pe care se întemeiază măsura infirmării, precum și faptul că se poate adresa cu plângere la autoritatea de supraveghere sau poate ataca în instanță decizia operatorului.
(6)Termenul prevăzut la alin (5) poate fi prelungit cu până la 60 de zile calendaristice, în măsura în care soluționarea cererilor necesită proceduri complexe, în special consultarea unor autorități competente din străinătate. Persoana vizată este informată cu privire la prelungirea termenului înainte de expirarea termenului inițial.
(7)Ridicarea restricționării prelucrării instituite potrivit prevederilor art. (4) alin a) se realizează de către operator, concomitent cu notificarea persoanei vizate cu privire la măsura adoptată.
(8)Dispozițiile alin. (5) nu se aplică dacă, ținând seama de drepturile fundamentale și interesele legitime ale persoanei fizice, o astfel de măsură este necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru:
a)evitarea obstrucționării bunei desfășurări a procesului penal;
b)a nu prejudicia prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea penală și combaterea infracțiunilor sau executarea pedepselor;
c)a proteja ordinea și siguranța publică;
d)a proteja securitatea națională;
e)a proteja drepturile și libertățile celorlalți.

      Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 57 din Legea nr. 363/2018)
      ART. 57
(1)În cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă dispozițiile prezentei legi, are dreptul de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere.
(2)Dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor sunt aplicabile în mod corespunzător.

     Dreptul de a se adresa justiției (art. 58 din Legea nr. 363/2018)
     Fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

      MODUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR
      Pentru exercitarea drepturilor referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate de către Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu prin utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip body worn camera, se poate transmite/ depune o cerere la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu din municipiul Giurgiu, B-dul CFR, nr. 9, județul Giurgiu sau se poate transmite în format electronic pe adresa de e-mail cabinet@gr.politiaromana.ro.
      La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal are și printre atribuții și soluționarea cererilor persoanelor vizate.
      Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice persoanei vizate informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri depuse în temeiul art. 16 și 18 din Legea nr. 363/2018, respectiv art. 15-22 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, fără întârzieri nejustificate și în termenele prevăzute de aceste acte normative, respectiv:
-în cel mult 60 de zile calendaristice – conform Legii nr. 363/2018;
-în cel mult o lună de la primirea cererii (această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii)- conform Regulamentului General privind Protecția Datelor.
      Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul de date informează persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară (conform Regulamentului General privind Protecția Datelor).
     În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic, acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
     Orice comunicare și orice măsuri luate în temeiul art. 13, 16 și 18 din Legea nr. 363/2018, respectiv 15-22 și 34 sunt oferite gratuit.
    În cazul în care cererile  din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
-să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
-să refuze să dea curs cererii.
    În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea, operatorul poate solicita furnizarea de informații suplimentare persoanei vizate (legitimarea-atunci când cererea se depune personal sau transmiterea unei copii de pe documentul de identitate – atunci când cererea se transmite prin poștă sau electronic).
    Verificarea identității solicitantului este necesară în scopul:
-obținerii dovezii rezonabile a identității solicitantului / obținerii dovezii certe a relației dintre solicitant și persoana vizată, acolo unde cererea se face în numele persoanei vizate;
-protejării datelor cu caracter personal împotriva unui acces neautorizat sau ilegal;
-asigurării persoanei vizate că operatorul ia toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.
     Informațiile suplimentare colectate nu pot fi prelucrate în nici un alt scop decât pentru confirmarea identității și se distrug în termen de 3 ani de la colectare. Operatorul poate stabili termene de păstrare mai mici.

    EXCEPȚIILE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR
    Excepțiile privind exercitarea drepturilor sunt prevăzute atât în Legea nr. 363/2018, cât și în Regulamentul General privind Protecția Datelor.
     Pentru detalii privind excepțiile din Regulamentul General privind Protecția Datelor, apasă aici.
     Excepțiile prevăzute de Legea nr. 363/2018, sunt:
-amânarea, restricționarea sau omiterea furnizării de informații la cererea persoanei vizate (art. 15);
-limitarea dreptului de acces (art. 17).

     MĂSURA AMÂNĂRII, RESTRICȚIONĂRII SAU OMITERII FURNIZĂRII DE INFORMAȚII PERSOANEI
     ART. 15
(1)Operatorul poate dispune, după caz, măsura amânării, restricționării sau omiterii furnizării de informații persoanei vizate în condițiile prevăzute la art. 14, numai dacă ținând seama de drepturile fundamentale și interesele legitime ale persoanei vizate, o astfel de măsură este necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru:
a)evitarea obstrucționării bunei desfășurări a procesului penal;
b)evitarea prejudicierii prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor;
c)protejarea ordinii și siguranței publice;
d)protejarea securității naționale;
e)protejarea drepturilor și libertăților celorlalți.
(2) Măsura amânării furnizării de informații se dispune pe o perioadă ce nu poate depăși un an, în situația în care incidența condițiilor care fac imposibilă comunicarea este limitată în timp. Măsura amânării poate fi prelungită în interiorul termenului de un an. La împlinirea termenului pentru care măsura amânării  furnizării de informații a fost dispusă, operatorul transmite informațiile prevăzute de lege.
(3) Persoana vizată este informată în scris, în cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, cu privire la măsura amânării furnizării de informații și motivul dispunerii acesteia, cu privire la termenul pentru care a fost dispusă această măsură, precum și cu privire la faptul că se poate adresa autorității de supraveghere cu plângere împotriva deciziei operatorului.
(4)Măsura restricționării furnizării de informații se dispune în situația în care incidența condițiilor care fac imposibilă comunicarea nu este limitată în timp. În situația restricționării furnizării de informații, operatorul transmite persoanei vizate un răspuns. Forma și conținutul răspunsului sunt stabilite de fiecare operator în parte.
(5)Măsura omisiunii furnizării de informații se dispune în situația în care și simpla informare a persoanei vizate cu privire la una sau mai multe operațiuni de prelucrare este de natură să afecteze una dintre activitățile prevăzute la alin. (1) lit a)-d).
6)Omisiunea furnizării poate să fie parțială sau totală. În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, cu privire la categoriile de prelucrări care nu sunt de natură a afecta activitățile prevăzute la alin (1). În situația omisiunii totale, operatorul transmite persoanei vizate un răspuns. Forma și conținutul răspunsului sunt stabilite de fiecare operator în parte.
(7)Operatorul este obligat să țină evidența situațiilor în care a fost dispusă măsura omiterii furnizării de informații și să documenteze adoptarea acestei măsuri.
(8)În luna ianuarie a fiecărui an, operatorul are obligația de a informa autoritatea de supraveghere cu privire la situația statistică a măsurilor de omisiune a furnizării de informații adoptate în anul precedent, defalcat pentru fiecare dintre activitățile prevăzute la alin (1) lit a)-d).

   LIMITAREA DREPTULUI DE ACCES
   ART. 17
(1)Dispozițiile art. 16 nu se aplică dacă, ținând seama de drepturile fundamentale și interesele legitime ale persoanei fizice, o astfel de măsură este necesară și proporțională într-o societate democratică, pentru:
a)evitarea obstrucționării bunei desfășurări a procesului penal;
b)evitarea prejudicierii prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor;
c)protejarea ordinii și siguranței publice;
d)protejarea securității naționale;
e)protejarea drepturilor și libertăților celorlalți.
(2)Măsura limitării dreptului de acces poate să fie totală sau parțială și se dispune cu privire la una sau mai multe operațiuni de prelucrare în situația cărora dezvăluirea este de natură să afecteze una dintre activitățile prevăzute la alin (1).
(3)În situația prevăzută la alin. (2), persoana vizată poate fi informată cu privire la categoriile de prelucrări care nu sunt de natură a afecta activitățile prevăzute la alin. (1), motivul adoptării acestei măsuri, precum și cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau de a se adresa instanței.
(4)Prin excepție de la dispozițiile alin (3), motivul adoptării măsurii de limitare a dreptului de acces nu se comunică în situația în care dezvăluirea acestuia este de natură să afecteze una dintre activitățile prevăzute la alin.(1) lit.a)-d).
(5)Operatorul este obligat să țină evidența cazurilor în care a fost dispusă măsura de limitare a dreptului de acces și să documenteze aceste măsuri.
(6)În luna ianuarie a fiecărui an, operatorul are obligația de a informa autoritatea de supraveghere cu privire la situația statistică a cazurilor în care a fost adoptată măsura de limitare a dreptului de acces în anul precedent, defalcat pentru fiecare dintre activitățile prevăzute la alin (1).

   AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P)
   Potrivit Legii nr. 102/2005, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are ca principal obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului General privind Protecția Datelor și a Legii nr. 363/2018 este monitorizată și controlată de Autoritatea de Supraveghere.
 Coordonatele de contact ale A.N.D.P.D.C.P sunt:
Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12; Fax:031.805.96.02, Internet:www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

   EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE PRIN REPREZENTARE
   ART. 80
(1)Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menționate la art. 77,78 și 79, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri menționat la art. 82 în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul intern.
(2)Statele membre pot prevedea că orice organism, organizație sau asociație menționată la alin. (1) din prezentul articol, independent de mandatul unei persoane vizate, are dreptul de a depune în statul membru respectiv  o plângere la autoritatea de supraveghere care este competentă în temeiul art. 77 și  de a exercita drepturile menționate la art. 78 și 79, în cazul în care consideră că drepturile persoanei vizate în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării.

  ART. 59 din Legea nr. 363/2018
  În scopul apărării drepturilor sale, persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație, care nu are scop lucrativ, constituită în condițiile legii, ale cărei obiective statutare sunt de interes public și care este activă în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său și să exercite în numele său drepturile prevăzute de prezenta lege.

~~PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU PRIN UTILIZAREA ÎNREGISTRATOARELOR AUDIO-VIDEO PORTABILE DE TIP BODY WORN CAMERA
     • IDENTITATEA OPERATORULUI
     Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu este operator de date cu caracter personal.  La nivelul instituției, înregistratoarele audio-video portabile sunt utilizate de către polițiști anume desemnați.

     • DATELE DE CONTACT ALE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN GIURGIU
Sediul: Municipiul Giurgiu, B-dul CFR, nr. 9, Județul Giurgiu
Adresa de e-mail: cabinet@gr.politiaromana.ro

      • DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
       La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu ofițerul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este inspector principal de poliție Stemate-Boțoroagă Mioara din cadrul Serviciului Cabinet
Adresa de e-mail: cabinet@gr.politiaromana.ro
Telefon: 0246/207.103
Fax: 0246/219.754.

      • CADRUL LEGAL
-Legea nr. 218/2002,  privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată;
-Legea nr. 363/2018, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
-Regulamentul (UE) nr. 2016/679 (RGPD), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei  95/46/CE.
    Conform Legii nr. 2018/2002,  Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților  fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.
    Conform prevederilor legale în vigoare, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, datele colectate de înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile prevăzute în cuprinsul Legii nr. 363/2018, respectiv Regulamentului (UE) nr. 2016/679.

     • REGLEMENTARE SPECIALĂ
        Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 97 din 03.11.2020 privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera.

 


      • CE SE ÎNȚELEGE PRIN DATE CU CARACTER PERSONAL?
      Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“); o persoană fizică identificată sau identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special în referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau la mai multe  elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

      • PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
      Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu prelucrează date cu caracter personal prin utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, în spațiul public, fără consimțământul persoanei vizate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii.
      Înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera  se utilizează și în situația în care intervenția sau acțiunea polițistului se realizează într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori  este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal, în condițiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 218/2002, ori pentru executarea unui mandat.

      SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL DE ÎNREGISTRATOARELE AUDIO-VIDEO DE TIP BODY WORN CAMERA
     Înregistratoarele audio-video portabile de tip body worn camera sunt utilizate de către polițiști în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la activitățile de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau executare a pedepselor, prevenire și combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii și siguranței publice.
      Utilizarea înregistratoarelor vizează următoarele categorii de intervenții și acțiuni:
a) legitimarea persoanelor;
b) conducerea persoanelor la sediul poliției;
c) utilizarea forței și a mijloacelor de constrângere și de protecție din dotare;
d) punerea în executare a mandatelor emise de organele judiciare competente, potrivit legii;
e) efectuarea controlului corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta;
f) oprirea și controlul vehiculelor și ocupanților acestuia;
g) constatarea infracțiunilor și contravențiilor, precum și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare;
h) înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor referitoare la:
     1.salvarea vieții sau integrității corporale a unei persoane, dacă există indicii că într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparțin ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană aflată în pericol;
    2.prevenirea răspândirii unei pandemii, dacă există indicii că într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, este o persoană decedată;
    3.prinderea autorului unei infracțiuni flagrante, comisă prin folosirea unei arme sau substanțe explozive, narcotice sau paralizante,  prin violență, ori de către o persoană mascată, deghizată sau travestită, dacă există indicii că aceasta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică;
    4.Prinderea autorului unor acte de terorism, dacă există indicii că acesta se află într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică.
i) intervenții la apelurile de urgență transmise prin S.N.U.A.U. 112 sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
j) asigurarea primelor măsuri la locul producerii unui eveniment sau al săvârșirii unei infracțiuni.

       CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE
        Înregistrările audio și video pot fi comunicate în temeiul unei dispoziții legale exprese, circumscrise îndeplinirii funcțiilor judiciare cu care autoritatea publică solicitantă a fost învestită.
       Astfel, înregistrările pot fi comunicate către orice autoritate publică sau orice alt organism sau entitate învestită cu exercițiul autorității  de stat competentă în materie de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală  și combatere a infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în materia menținerii și asigurării ordinii și siguranței publice.

      CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE
-persoana vizată / reprezentanții legali ai persoanei vizate;
-autoritățile  publice de aplicare a legii (instanțele de judecată, parchetele, alte unități de poliție).

      PERIOADA DE STOCARE
       Înregistrările audio și video se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data înregistrării.
      Înregistrările audio și video care fac obiectul unor proceduri judiciare se pot păstra, după caz, și după această perioadă, urmând regimul probelor. Cel puțin o dată la doi ani, la nivelul unității care prelucrează datele se verifică necesitatea continuității stocării acestor date.
      La împlinirea termenului de 6 luni sau, după caz, după atingerea scopului pentru care au fost păstrate mai mult de 6 luni, înregistrările audio și video se distrug prin proceduri ireversibile.

     CATEGORIILR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
     Înregistrările audio și video pot cuprinde date personale care se referă la:
-imagine/ voce/ sex;
-caracteristici fizice/ antropometrice/ comportament;
-date din actele de stare civilă/ pașaport/ permis de conducere/ certificat de înmatriculare/ asigurare socială sau de sănătate/ alte documente;
-poreclă/ pseudonim;
-date de geolocalizare/ date de trafic/ terminale de comunicații.

     DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
     Ca o garanție a realizării scopului declarat al Legii nr. 363/2018 și al Regulamentului (UE) 2016/679, drepturile  ce revin persoanei vizate sunt:
- Dreptul la informare (art. 12, 13, 14 din Legea nr. 363/2018 și art. 13, 14 și 34 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de acces  al persoanei vizate (art. 16 din Legea nr. 363/2018 și art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor),
- Dreptul la ștergerea datelor - „dreptul de a fi uitat“ (art. 18 din Legea nr. 363/2018 și art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 57 din Legea nr. 363/2018 ți art. 77 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);
- Dreptul de a se adresa justiției (art. 58 din Legea nr. 363/2018 și art. 79 din Regulamentul General privind Protecția Datelor).
Pentru reglementarea drepturilor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, apasă aici.

Drepturile cuprinse în Legea nr. 363/2018 sunt redate mai jos:
Dreptul la informare (art. 12, 13, 14 din Legea nr. 363/2018)
ART. 12
           (1)Operatorii sunt obligați să instituie măsurile organizatorice, tehnice și de procedură pentru a furniza persoanei vizate informațiile necesare potrivit prevederilor art. 13 și art. 16-21 și pentru a asigura transmiterea unui răspuns în legătură cu prelucrările desfășurate în condițiile prevăzute la art. 11 sau în legătură cu notificarea persoanelor vizate în cazul apariției uni incident de securitate, în condițiile prevederilor art.39.
         (2)Răspunsul trebuie formulat într-o formă concisă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
          (3)Comunicarea informațiilor în condițiile prevăzute la alin. (2) se realizează în același format în care cererea a fost formulată, cu următoarele excepții:
a)identitatea solicitantului nu poate fi stabilită cu exactitate, în condițiile prevăzute la alin(10);
b)formatul ales pentru transmiterea cererii presupune riscuri de prelucrare neautorizată sau ilegală ori de pierdere , distrugere sau deteriorare accidentală, prin raportare la cantitatea de date cu caracter personal, gradul de sensibilitate a informației, în special în situația categoriilor de date prevăzute la art. 10 ori a datelor referitoare la minori.
          (4)Operatorul este obligat să instituie măsuri organizatorice și de procedură în scopul facilitării exercitării drepturilor persoanei vizate în temeiul art. 11 și art. 16-21.
          (5)Operatorul are obligația de a informa persoana vizată, în scris, cu privire la modul de soluționare a cererilor formulate în temeiul prezentei legi. Răspunsul se transmite în mod gratuit în cel mult 60 de zile calendaristice.
          (6)În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:
a)să perceapă o taxă rezonabilă care să țină cont de costurile administrative pentru transmiterea sau comunicarea informațiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate, sau
b)să refuze să dea curs cererii.
          (7)Cuantumul taxei prevăzute la alin.(6) lit (a) va fi stabilit respectiv, actualizat prin act administrativ emis la nivelul operatorului.
          (8)Caracterul nefondat al cererii sau excesiv al cererii se stabilește de la caz la caz, în funcție de următoarele criterii:
a) obiectul cererii,
b)caracterul repetitiv al cererii,
c)existența unor prelucrări suplimentare de date cu caracter personal, prin raportare la cele desfășurate la momentul formulării cererii precedente.
         (9)Caracterul nefondat sau excesiv al cererii, în condițiile prevăzute la alin. (6), trebuie demonstrat de operator.
       (10)În cazul în care identitatea persoanei care formulează o cerere în temeiul prevederilor art. 16 sau 18 nu a putut fi stabilită cu exactitate, operatorul îi solicită acesteia informații suplimentare necesare pentru confirmarea identității. Informațiile suplimentare colectate potrivit prevederilor alin. (10)  nu pot fi prelucrate în nici un alt scop decât pentru confirmarea identității și se distrug în termen  de 3 ani de la colectare. Operatorul poate stabili termene de păstrare mai mici.

       ART. 13
       Operatorii sunt obligași să instituie măsuri organizatorice, tehnice și de procedură în scopul punerii la dispoziția persoanelor interesate a următoarelor categorii de informații:
a) identitatea și datele de contact ale operatorului;
b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
d) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și datele de contact ale acesteia;
e) dreptul de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată ori rectificarea sau ștergerea acestor date sau restricționarea prelucrării lor.
 
       ART. 14
       La cerere, atunci când legea nu prevede astfel, operatorul comunică persoanei vizate informațiile prevăzute la art. 13, precum și următoarele informații suplimentare:
a) temeiul juridic al prelucrării;
b) perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;
c) dacă este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terțe sau organizații internaționale;
d) orice alte informații suplimentare, în funcție de specificul activităților de prelucrare, în special atunci când datele cu caracter personal sunt colectate fără știrea persoanei vizate.

       Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 16 din Legea nr. 363/2018)
      ART. 16
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
(2) Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează datele cu caracter personal care privesc persoana vizată, să comunice acesteia, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea solicitării, în condițiile prevăzute la art. 12 alin (2) și (3), pe lângă confirmare, inclusiv datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și următoarele informații:
a)scopurile și temeiul juridic al prelucrării;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din state terțe sau organizații internaționale;
d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e)dreptul de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată;
f)dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și datele de contact ale acesteia;
g)comunicarea datelor cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare și a oricărei informa