Ce este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care sunt sarcinile sale?


      Potrivit legii de înființare, organizare și funcționare (Legea nr. 102/2005), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă și independentă față de orice altă autoritate a administrației publice, ca și față de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.
    Autoritatea are ca principal obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Acest drept are un conținut complex, de mare importanță pentru libertatea și personalitatea cetățeanului, iar în  țara noastră este garantat prin Constituție (art. 26).
    Legalitatea prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidența Regulamentului și a legislației de transpunere a Directivei este monitorizată și controlată de Autoritatea de supraveghere.
   În acest scop, Autoritatea de supraveghere are următoarele sarcini (art. 57 din Regulament):
a)   monitorizează și asigură aplicarea prezentului regulament;
b) promovează acțiuni de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor în materie de prelucrare. Se acordă atenție specială activităților care se adresează în mod specific copiilor;
c) cferă consiliere, în conformitate cu dreptul intern, parlamentului national, guvernului și altor instituții și organisme cu privire la măsurile legislative și administrative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea;
d) promovează acțiuni de sensibilizare a operatorilor și a persoanelor împuternicite de aceștia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul regulamentului;
e) la cerere, furnizează informații oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale în conformitate cu regulamentul și, dacă este cazul, cooperează cu autoritățile de supraveghere din alte state membre în acest scop;
f) tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizație sau o asociație în conformitate cu articolul 80 din R.G.P.D. și investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii și informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul investigației, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;
g) cooperează, inclusiv prin schimb de informații, cu alte autorități de supraveghere și își oferă asistență reciprocă pentru a asigura coerența aplicării și respectării regulamentului;     
h) desfășoară investigații privind aplicarea regulamentului, inclusiv pe baza unor informații publice primite de o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
i) monitorizează evoluțiile relevante, în măsura în care acestea au impact asupra protecției datelor cu caracter personal, în special evoluția tehnologiilor informației și comunicațiilor și a practicilor comerciale;
j) adoptă clauze contractuale standard  menționate la articolul 28 alineatul (8) și la articolul 46 alineatul (2) litera (d) din regulament;
k) întocmește și menține la zi o listă în legătură cu cerința privind evaluarea impactului asupra protecției datelor, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din regulament;
l) oferă consiliere cu privire la operațiunile de prelucrare menționate la articolul 36 alineatul (2) din regulament;
m) încurajează elaborarea de coduri de conduită în conformitate cu articolul 40 alineatul (1), își dă avizul cu privire la acestea și le aprobă pe cele care oferă suficiente garanții, în conformitate cu articolul 49 alineatul (5) din regulament;
n) încurajează stabilirea unor mecanisme de certificare, precum și a unor sigilii și mărci în domeniul protecției datelor în conformittae cu articolul 42 alineatul (1) și aprobă criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 alineatul (5) din regulament;
o) acolo unde este cazul, efectuează o revizuire periodică a certificărilor acordate, în conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din regulament ;
p) elaborează și publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 și a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;
q) coordonează procedura de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în conformitate cu articolul 41 a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 din regulament;
r) autorizează clauzele și dispozițiile contractuale menționate la articolul 46 alineatul (3) din regulament;
s) aprobă regulile corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47 din regulament;
t) contribuie la activitățile comitetului;
u) menține la zi evidențe interne privind încălcările regulamentului și măsurile luate, în special avertismentele emise și sancțiunile impuse în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din regulament;


   A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor manționate la litera (f) prin măsuri precum punerea la dispoziție a unui formular de depunere a plângerii care să poată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.
   Îndeplinirea sarcinilor Autorității de supraveghere este gratuită pentru persoana vizată. În cazul în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Autoritatea de supraveghere poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative sau poate refuza să le trateze.

    Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. click aici .

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:

Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro