Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și aplicabil statelor membre UE


       La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:
      1.Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD);
      2.Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

       Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare.
Totuși, Regulamentul prevede faptul că, în anumite situații, sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale.
     Astfel, a fost adoptată Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE, care a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2018.
     Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016 și a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
  
     În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice, precizăm faptul că acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală, cu excepția:
- activităților care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;
- activităților desfășurate de statele membre care intră sub incidența capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE;
- activităților desfășurate de către o persoană fizică în cadrul  unei activități exclusiv personale sau domestice;
- activităților desfășurate de către  autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora (domeniu care este reglementat de Directiva (UE) 2016/680).