În domeniul migraţiei:

 • avizează acordarea vizelor de intrare în România a străinilor conform competenţelor legale;
 • aprobă invitaţiile şi cererile de reîntregire a familiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • acordă autorizaţia de muncă în vederea obţinerii unui drept de şedere în scop de muncă, în condiţiile legii;
 • verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor necesare pentru acordarea şi prelungirea dreptului de şedere în România, potrivit legii;
 • prelungeşte dreptul de şedere temporară în România a străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • acordă dreptul de şedere permanentă în România străinilor care îndeplinesc condiţiile legale;
 • înregistrează rezidenţa pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi a membrilor de familie ai acestora;
 • acordă rezidenţa permanentă cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi membrilor de familie ai acestora;
 • constată, în condiţiile legii, căsătoriile încheiate de convenienţă;
 • anulează ori revocă, dupa caz, dreptul de şedere sau limitează exercitarea dreptului de rezidenţă, în condiţiile legii;
 • întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei juridice a străinilor minori neînsoţiţi;
 • eliberează, în condiţiile legii, documente care atestă identitatea, şederea sau rezidenţa, precum şi documente de călătorie;
 • prin lucratorii anume desemnaţi constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare;
 • exercită atribuţiile conferite prin lege cu privire la regimul îndepărtării străinilor de pe teritoriul României;
 • face propuneri, în condiţiile legii, de luare şi prelungire a custodiei publice a străinilor care nu pot fi îndepărtaţi în termen de 24 de ore;
 • acordă, în condiţiile legii, tolerarea ramânerii temporare a străinilor pe teritoriul României;
 • gestionează şi coordonează activitaţile desfaşurate în centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică;
 • instituie, în condiţiile legii, interdicţii de intrare în România;
 • pune în executare hotărârile de declarare ca persoane indezirabile;
 • transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitaţii de şanse situaţia statistică a autorizaţiilor de muncă, a permiselor de şedere în scop de muncă şi a certificatelor de înregistrare a cetăţenilor Uniunii Europene care desfaşoară activităţi dependente pe teritoriul României;

În domeniul azilului:

 • primeşte, înregistreaza şi soluţioneaza, în etapa administrativa, cererile de azil depuse la structurile sale teritoriale sau la alte organe ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • primeşte şi transmite instanţelor judecatoreşti competente plângerile formulate de solicitantii de azil, în temeiul prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificarile ulterioare;
 • pune la dispoziţie instanţelor judecatoreşti, în copie, actele care au stat la baza pronunţarii hotarârilor atacate în domeniul azilului;
 • este parte în procesele care au ca obiect cereri de azil;
 • iniţiaza procedura prevazuta de legea romana pentru numirea unui reprezentant legal în cazul solicitanţilor de azil minori neinsotiti şi le asigura acestora protecţia necesara pana la numirea unui reprezentant legal;
 • decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul României al solicitanţilor de azil care au depus cererea de azil în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat;
 • poate decide cu privire la retrimiterea strainului într-o ţara terta sigura, în condiţiile prevazute de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificarile ulterioare;
 • trimite şi analizeaza cererile de preluare/reprimire a unor solicitanti de azil şi efectueaza, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, transferul solicitanţilor de azil catre ţarile ţe sigure;
 • asigura accesul la asistenta medicala în condiţiile legislaţiei referitoare la azil şi regimul juridic al strainilor;
 • întocmeşte şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitaţii de Sanse documentele necesare pentru plata ajutoarelor materiale ce se acorda persoanelor care au obţinut o forma de protecţie în România;
 • consulta Ministerul Afacerilor Externe pentru stabilirea ţarilor de origine sigure şi a ţarilor terţe sigure;
 • primeşte, analizeaza, prelucreaza şi gestioneaza informaţiile referitoare la situaţia din ţarile de origine ale solicitanţilor de azil;​

Atribuţii cu caracter general:

 • elaboreaza, contracteaza, implementeaza şi monitorizeaza proiecte cu finanţare externa, prin intermediul structurii proprii create în acest scop şi cu sprijinul compartimentelor de specialitate;
 • participa la elaborarea strategiei naţionale în domeniul imigratiei şi implementarea acesteia prin planuri de acţiune anuale, asigurând totodata şi secretariatul tehnic al Grupului Interministerial de Coordonare a Implementarii Strategiei Naţionale privind Imigratia;
 • coordoneaza, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o forma de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificarile şi completarile ulterioare, activitatea instituţiilor publice, a autoritaţilor administraţiei publice locale şi a organizaţiilor neguvernamentale implicate în integrarea strainilor care au dobândit o forma de protecţie în România sau un drept de şedere în România şi a cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;
 • elaboreaza studii, analize şi prognoze referitoare la migratia strainilor pe teritoriul României şi înainteaza conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative propuneri de soluţionare a problemelor identificate cu aceasta ocazie în domeniul controlului fenomenului migratiei;
 • gestioneaza Sistemul naţional de evidenta al strainilor, asigurând funcţionarea, pastrarea şi exploatarea evidentelor în conformitate cu prevederile legale;
 • culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica şi face schimb de date şi informaţii despre strainii cu şedere ilegala, locurile şi mediile frecventate de aceştia, precum şi despre cei care au ca preocupari traficul de persoane, în condiţiile legii;
 • desfaşoara activitaţi colective de culegere de informaţii specifice domeniului sau de activitate, pe care le pune la dispoziţie, pentru valorificare, structurilor specializate din sistemul de ordine publica şi securitate nationala;
 • verifica în bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publica şi securitate nationala cu care are încheiate protocoale de colaborare situaţia strainilor care au solicitat protecţia statului roman;
 • coopereaza cu alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigratiei şi azilului şi colaboreaza cu cetaţenii, în condiţiile legii;
 • coopereaza cu instituţii similare din strainatate şi cu alte organisme internaţionale cu competenta în domeniile migratiei, azilului şi integrarii sociale a strainilor, în baza înţelegerilor la care România este parte;
 • coopereaza cu misiunile diplomatice şi cu oficiile acreditate în România, în condiţiile legii;
 • colaboreaza şi coopereaza cu Inaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati - reprezentanta din România, în condiţiile stabilite de acordul încheiat între aceasta organizaţie şi Guvernul României;
 • colaboreaza şi coopereaza cu Organizaţia Internationala pentru Migratie - biroul din România;
 • colaboreaza cu organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniul refugiatilor şi migrantilor;
 • exercita orice alte atribuţii conferite prin lege.